Skip to content Skip to footer

Latest projects

Our projects

Project 1

Read More

Project 1

Read More

Project 2

Read More

Project 3

Read More
За нас
Центар за добро владеење и интегритет - ХАБ Скопје

Креирање држава на благосостојба, преку воспоставена општествена свест и култура на
взаемно почитување, воздигнат систем на лични вредности на саморегулација и етичко
однесување, во рамките на функционалните институции.

News

Announcements

Be in touch with our current activities.